Veilingvoorwaarden

 
1 Het opgeld bedraagt 25,4% (inclusief alle belastingen). Voor succesvolle online biedingen uitgebracht via Invaluable.com worden 5% extra kosten in rekening gebracht.
2 Voor kunstwerken van nog levende kunstenaars of kunstenaars die niet langer dan 70 jaar geleden overleden zijn die € 2.500,- of meer opbrengen worden in het kader van de 'wet Volgrecht' 4% extra kosten in rekening gebracht over de hamerprijs plus opgeld.
3 De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.
4 De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor lots te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van reden een bod te weigeren. Indien er na afloop van de veiling geschil ontstaat over de verkoop van een lot, zijn de uitslagen zoals bijgehouden door het veilinghuis bepalend.
5 De boeken zijn in 8vo en in oorspronkelijk omslag en worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders is vermeld. Indien niet in de catalogus vermelde ernstige gebreken worden vastgesteld aan in vet gedrukte, apart omschreven items, kan het betreffende item, mits binnen een week na aankoopdatum en in dezelfde staat als bij verkoop, worden teruggezonden. Uitgezonderd van deze garantie zijn: niet apart omschreven boeken, prenten, tekeningen of schilderijen; lots met de aanduiding "w.a.f." (with all faults) en "sold as a collection not subject to return"; lots bestaande uit meer dan twee boeken of prenten; seriewerken en tijdschriften; manuscripten en handgeschreven brieven; benevens ingelijste prenten, tekeningen en aquarellen. Tevens zijn uitgezonderd: ex-bibliotheek exemplaren (in de beschrijving aangegeven met (L) of met "ex-library copy"), met gebruikelijke defecten als geplastificeerde band, stempels, labels etc. Ook geen reden tot teruggave zijn kleine beschadigingen of onvolkomenheden die de volledigheid van de tekst niet aantasten, zoals beschadigingen aan de band, vlekken, marginale wormgaten, verkeerd genummerde of verkeerd gebonden pagina's. Voor aankopen die drie weken na de veiling nog niet zijn afgehaald, vervalt het recht op reclame.
6 De vetgedrukte toeschrijving aan auteur of kunstenaar wordt door de veilinghouder gegarandeerd, tenzij deze toeschrijving wordt gevolgd door de vetgedrukte kwalificatie “after”, “attrib.(uted)”, “circle of”, of “surroundings of”. Deze garantie geldt voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van aanschaf op veiling en wordt alleen gegeven aan de door het veilinghuis geregistreerde oorspronkelijke koper van het lot. Deze koper mag zich alleen beroepen op voornoemde garantie op de volgende voorwaarden: a) de veilinghouder moet door de oorspronkelijke koper binnen twee (2) maanden na aanschaf van het lot schriftelijk op de hoogte gesteld zijn van de redenen waarom aan de toeschrijving getwijfeld wordt, onder vermelding van het lot nummer en het veilingnummer; b) het lot moet worden geretourneerd aan de veilinghouder met geldende eigendomstitel, zonder rechten van derden op het lot en in dezelfde toestand als waarin het zich ten tijde van aanschaf door de oorspronkelijke koper bevond; c) de oorpronkelijke koper accepteert alle kosten die de veilinghouder moet maken om onafhankelijke schriftelijke beoordelingen en/ of rapportages te laten maken door erkende experts op het betreffende onderwerp.
7 De veilinghouder zal opdrachten van hen, die de verkoping niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten wordt er geloot. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard. Schriftelijke biedingen zowel als biedingen per telefoon, fax of e-mail dienen voor 13.00 uur op de maandag voorafgaande aan de eerste zitting van de veiling door de veilinghouder ontvangen te zijn. Telefonisch meebieden is alleen mogelijk bij lots met een taxatie van minimaal €2.000 euro, onder voorbehoud van beschikbaarheid van telefoonlijnen. Hierbij wordt niet gegarandeerd dat telefonisch contact tot stand komt. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor storingen of problemen bij het online bieden via Invaluable.com. Schriftelijke biedingen uitgebracht bij de veilinghouder en biedingen in de zaal worden met voorrang behandeld ten opzichte van online biedingen.
8 De getallen tussen haakjes duiden de geschatte opbrengst in euro (€) aan en kunnen als richtlijn dienen bij het geven van schriftelijke opdrachten. De lots zullen worden ingezet op de laagst vermelde schatting, tenzij twee of meer opdrachten een hogere inzet noodzakelijk maken.
9 Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan dat de veilinghouder de lots na inzet doorgaans met circa 10% zal verhogen, tot €250 met €10, van €250-500 met €25, van €500-1.000 met €50 etc. Anders luidende opdrachten zullen in deze zin worden gewijzigd (€61 wordt €70, €360 wordt €375).
10 Betaling dient te geschieden binnen twee weken na ontvangst der veilingnota door overschrijving op bankrekening NL17 ABNA 0458 5336 10 bij de ABN AMRO Haarlem (BIC ABNA NL2A), of door middel van betaling per PIN te onzen kantore. Bij betaling vanaf een bankrekening buiten de Euro-zone worden 1 promille bankkosten gerekend, met een minimum van €25.
11 De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van twee weken zal de dan geldende debetrente in rekening gebracht worden, vermeerderd met een boeterente van 5%. Tevens is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende maatregelen naar keuze: 1) zijn vordering ter incasso uit handen te geven, waarbij de buiten-gerechtelijke incassokosten ad 15% van de veilingnota, met een minimum van €50, exclusief BTW, ten laste van de koper komen; 2) de goederen te verkopen aan een ander, waarbij een deficit inclusief eventuele kosten voor rekening van de ingebreke gebleven koper zijn. Mocht over de betaling een geschil ontstaan dat door de burgerlijke rechter beslecht dient te worden, met in achtneming van de hierboven gestelde betalingsvoorwaarden, dan is daartoe alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem aangewezen.
12 Het gekochte kan na afloop van iedere zitting en gedurende 10 werkdagen na de laatste veilingdag van 9-17 uur worden afgehaald (en op de eerste zaterdag na de veilingdagen van 10-16 uur). Zonder betaling kunnen geen goederen worden afgegeven. Tijdens de veiling wordt niets afgegeven. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper. Prenten en tekeningen zullen zonder lijst verzonden worden.
13 De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden van verkoop of met ter plaatse bestaande gebruiken. Bij geschillen is de beslissing van de veilinghouder in alle gevallen bindend.
  English version conditions of sale

Print Email